วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คำอธิบายรายวิชา-FalshCAI

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ  หลักการทำสร้างสือ CAI ด้วยคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการทำ CAI จากปัญหา หรือ
เรื่องที่สนใจจะสร้าง CAI  วิเคราะห์รูปแบบกระบวนการดำเนินงานสร้าง CAI  แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับ CAI 

             ปฏิบัติการสร้างสื่อ CAI โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้องและเชื่อมโยง
กันได้ โดยมีการบูรณาการความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย            

            เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดีทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้  และนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อ CAI ได้อย่างมีจิตสำนึก  มีความรับผิดชอบ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น